از لبنیات

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات

آزمون میکروبی(اندازه گیری کلیفرم ها)
نویسنده : مهندسین صنایع غذایی - ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱۸
 

معرفی کلیفرم ها :

کلیفرم ها از خانواده انترو باکتریاسه/گرم منفی/منشا روده ای/بی هوازی اختیاری است.این دسته میتوانند از لاکتوز به عنوان منابع قند استفاده میکنند.وجود کلیفرم ها نشان از آلودگی مدفوعی در شیر اعم از بیماریزا . غیر بیماریزاست.محیط کشتشان

VRBAمیباشد.


 

روش اندازه گیری کلیفرم ها :

علت استفاده ازمعرف ویولت رد : معرف ویولت رد و نمک صفرایی بایل مانع از رشد گرم منفی ها میگردد و وجود لاکتوز این امکان را فراهم کرده که فقط میکروارگانیسم هایی که میتوانند از آن استفاده کنند رشد کنند.

علت وجود رنگ صورتی : میکروارگانیسم لاکتوز محیط را تخمیر کرده و معرف در شرایط اسیدی رنگش صورتی است.

وسایل و مواد مورد نیاز:

پیپت_شیر خام_لوله آزمایش_پلیت_محیط کشت

روش کار:

ابتدا با پیپت شماره1 1cc از نمونه شیر خام را به داخل لوله آزمایش اول منتقل کرده و رقت10 به توان -1 را میسازیم.سپس با پیپت شماره 2 1ccبه داخل لوله آزمایش شماره 2 منتقل کرده و رقت 10 به توان -2 میسازیم.در ادامه 1ccدیگر از رقت 10 به توان -1 را به داخل پلیت منتقل مینماییم.پیپت شماره3 را برداشته و 1ccبه داخل پلیت 10 به توان -2 انتقال میدهیم.محیط کشت را روی آن ریخته و صبر میکنیم تا محیط ما جامد شود سپس با پیپت شماره 4 ابتدا 1ccاز رقت 10 به توان -2 به پلیت شماره 2 منتقل کرده و 1cc با پیپت شماره 1 از رقت 10 به توان -1 منتقل میکنیم.

نتیجه :

48 کلونی در پلیت شماره 1 مشاهده شد و 70 کلونی در پلیت شماره 2 که به روش زیر محاسبه میشود :

1920=10*4*48

2800=100*4*70